U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

مطابق  آخرین تغییرات در مورد ارائه امتیازات مربوط به فرزندآوری به زنان، اصلاحیه سال ۹۰ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوین و به هیات دولت ارائه شد.

ضمانت اجراي تحصیل غیر قانونی دلیل کیفري

وظیفه دادگاه در دعوای اعسار

ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود.