مطالب ویژه

حقوق زنان

حقوق شهروندی

همه

محبوب

معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم مُنتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را تحریک یا تطمیع یا تهدید یا ترغیب کرده باشد.