U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
نظریه مشورتی درباره افت قیمت خودرو در تصادف رانندگی

نظریه مشورتی درباره افت قیمت خودرو در تصادف رانندگی

نظر مشورتی ۷/۹۸/۳۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال...

ادامه مطلب
نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

انتشارات استیناف – اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است: سوال: بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از...

ادامه مطلب
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص راهکار قانونی رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص راهکار قانونی رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی در خصوص راهکار قانونی برای رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی پاسخ داد.

ادامه مطلب
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است

مجازات شخصی که یکصد کیلوگرم هرویین را با قصد ارسال به خارج از کشور حمل یا نگهداري کرده

شخصی که پس از لازم الاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل یکصد کیلوگرم هروئین شده، مشمول مجازات اعدام است. 

ادامه مطلب
راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد

راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد

حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت است.

ادامه مطلب
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است

چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است

با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است.

ادامه مطلب
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است

اخذ تعهد از کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر عدم استرداد ضمانت تا مدت معینی

کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند حسب مورد رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.

ادامه مطلب
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است

اخذ تامین به منظور اعطاي مرخصی به زندانیان در بازداشت بعد از صدور حکم اعسار

در صورتیکه محکوم علیه به لحاظ عدم تأدیه پیش قسط در بازداشت باشد، اخذ تأمین مناسب براي اعطاي مرخصی به وي باید با توجه به همان مبلغ پیش پرداخت و اقساط معوق صورت گیرد. 

ادامه مطلب