U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
ابتکار دستگاه قضایی پیرامون موضوع «مهریه»

ابتکار دستگاه قضایی پیرامون موضوع «مهریه»

یکی از مواردی که کثرت ارجاع آن به دادگاه‌های خانواده قابل توجه است، بحث «مهریه» می‌باشد؛ موضوعی که بخش معتنابهی از دعاوی خانوادگی را به خود اختصاص داده است؛ دستگاه قضایی در دوره تحول در این زمینه نیز ابتکاراتی را ارئه داده است.

ادامه مطلب
ابتکار دستگاه قضایی پیرامون موضوع «مهریه»

استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح

طبق قانون مدنی، مادامی‌که نامزدی به هم نخورده و به ‌طریق ‌اولی تا زمانی که رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی ممنوع است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می‌تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.

ادامه مطلب
راهنمای صدور گواهی تجرد

راهنمای صدور گواهی تجرد

گواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می باشد.

ادامه مطلب