U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
راهنمای صدور گواهی تجرد

راهنمای صدور گواهی تجرد

گواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می باشد.

ادامه مطلب
حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

مطابق  آخرین تغییرات در مورد ارائه امتیازات مربوط به فرزندآوری به زنان، اصلاحیه سال ۹۰ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوین و به هیات دولت ارائه شد.

ادامه مطلب
مرخصی زایمان

مرخصی زایمان

مطابق با آخرین تغییرات در مورد مرخصی زایمان، اصلاحیه سال ۹۰ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوین و به هیات دولت ارائه شد.

ادامه مطلب
مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمانی زنان مطابق “لایحه صیانت و تامین امنیت”

مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمانی زنان مطابق “لایحه صیانت و تامین امنیت”

لایحه صیانت، کرامت و تامین “امنیت بانوان” در برابر خشونت که توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده به بیان مجازات های مقرر در حق مرتکبین جرایم بر روی زنان پرداخته است. 

ادامه مطلب
پیشگیری از وقوع جرم بر زنان با تصویب “لایحه صیانت و تامین امنیت”

پیشگیری از وقوع جرم بر زنان با تصویب “لایحه صیانت و تامین امنیت”

پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و نیز حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله اهداف اساسی لایحه صیانت، کرامت و تامین “امنیت بانوان” در برابر خشونت می باشد.

ادامه مطلب
بیمه زنان خانه دار و بانوان مجرد

بیمه زنان خانه دار و بانوان مجرد

زنان خانه دار در صورت احراز شرایط مقرر می توانند به نزدیکترین شعبه بیمه تامین اجتماعی محل سکونت خویش مراجعه و با ارائه درخواست به صورت خوداظهاری به عنوان “زنان خانه دار” و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

ادامه مطلب
امکان الزام زوجه به گرفتن عروسی و ایفای تعهدات شفاهی

امکان الزام زوجه به گرفتن عروسی و ایفای تعهدات شفاهی

طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

ادامه مطلب