U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

در صورت غیبت محکوم مالی پس از مرخصی،می بایست نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود.

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت.

امتیاز دارنده چک از نظر صلاحیت دادگاه برای طرح دعوا

امتیاز دارنده چک از نظر صلاحیت دادگاه برای طرح دعوا

دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

عدم ارائه دفاتر تجاری تاجر به دادگاه، مانع رسیدگی به تقاضای ورشکستگی نیست

عدم ارائه دفاتر تجاری تاجر به دادگاه، مانع رسیدگی به تقاضای ورشکستگی نیست

مطابق رأي وحدت رویۀ شماره 763 مورخ 1396/08/09 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت تکلیف تاجر مبنی بر ارائه دفاتر تجاری خود به دادگاه، مانع رسیدگی به تقاضای ورشکستگی ایشان نیست.

امتیاز دارنده چک از نظر صلاحیت دادگاه برای طرح دعوا

دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک

توجه به رای وحدت رویه شماره 668 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 23/03/1385 ضروری است. چه اینکه طراحان آزمون های حقوقی به این نکته توجه بسیار نشان داده اند و در ادوار مختلف آزمون ها، این رای بارها مورد پرسش قرار گرفته است.