U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
نحوه تقویم خواسته در دعاوی مالی

دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک

توجه به رای وحدت رویه شماره 668 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 23/03/1385 ضروری است. چه اینکه طراحان آزمون های حقوقی به این نکته توجه بسیار نشان داده اند و در ادوار مختلف آزمون ها، این رای بارها مورد پرسش قرار گرفته است.