U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

مطابق  آخرین تغییرات در مورد ارائه امتیازات مربوط به فرزندآوری به زنان، اصلاحیه سال ۹۰ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوین و به هیات دولت ارائه شد.

مرخصی زایمان

مرخصی زایمان

مطابق با آخرین تغییرات در مورد مرخصی زایمان، اصلاحیه سال ۹۰ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوین و به هیات دولت ارائه شد.

مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمانی زنان مطابق “لایحه صیانت و تامین امنیت”

مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمانی زنان مطابق “لایحه صیانت و تامین امنیت”

لایحه صیانت، کرامت و تامین “امنیت بانوان” در برابر خشونت که توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده به بیان مجازات های مقرر در حق مرتکبین جرایم بر روی زنان پرداخته است.