U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برداشت‌های متفاوتی دارند.

مرور زمان در امور کیفری

مرور زمان در امور کیفری

وفق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت:

هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند شکایت کیفری او ساقط می‌شود.

معاونت در جرم

معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم مُنتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را تحریک یا تطمیع یا تهدید یا ترغیب کرده باشد.