U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمانی زنان مطابق “لایحه صیانت و تامین امنیت”

مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمانی زنان مطابق “لایحه صیانت و تامین امنیت”

لایحه صیانت، کرامت و تامین “امنیت بانوان” در برابر خشونت که توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده به بیان مجازات های مقرر در حق مرتکبین جرایم بر روی زنان پرداخته است. 

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت.

جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟

جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟

تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرایم آنی است.

امکان مطالبه خسارت ناشی از ایام بازداشت قبلی

امکان مطالبه خسارت ناشی از ایام بازداشت قبلی

گاهی اوقات به منظور کشف حقیقت و حفظ نظم و امنیت جامعه دستگاه عدالت کیفری ناگزیر به بازداشت برخی افراد می شود. اما در ادامه برای این افراد با روشن شدن حقیقت قرار منع تعقیب یا حکم بی گناهی صادر می شود.

قابلیت فرجام خواهی از جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برداشت‌های متفاوتی دارند.