U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
راه‌اندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشور‌های دنیا در پژوهشگاه قوه قضائیه

راه‌اندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشور‌های دنیا در پژوهشگاه قوه قضائیه

– رییس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشور‌های دنیا خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در جهان صورت گرفته است.

جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟

جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟

تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرایم آنی است.