U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه آرا صادره از هیات های حل اختلاف کاری و کارفرمایی

صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه آرا صادره از هیات های حل اختلاف کاری و کارفرمایی

درخواست صدور اجراییه برای آرا صادره از هیات های حل اختلاف کاری و کارفرمایی، در صلاحیت دادگاه است و میزان آن تاثیری در صالح شناختن شورا حل اختلاف ندارد.

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب و از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

در صورت غیبت محکوم مالی پس از مرخصی،می بایست نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود.