U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتی به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتی به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند.

بخشنامه “لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی”

بخشنامه “لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی”

بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ شد.

طرح ایراد ضمن دفاع ماهوی

طرح ایراد ضمن دفاع ماهوی

هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.