U

نحوه تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن
تفتیش یا بازرسی عبارت است از عمل تفحص و تجسس که با هدف کشف ادله و اشیای مادی مربوط به جرم در جریان تحقیقات مقدماتی.
به گزارش استیناف- تفتیش یا بازرسی عبارت است از عمل تفحص و تجسس که با هدف کشف ادله و اشیای مادی مربوط به جرم در جریان تحقیقات مقدماتی که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم یا سایر اماکن و اشیایی که احتمال وجود ادله در آن محل ها وجود دارد بوسیله بازپرس یا به دستور او توسط ضابطان دادگستری، صورت می گیرد.
مطابق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.
به عبارت دیگر در موارد زیر حق بازرسی و تقتیش منازل، اماکن بسته و تعطیل و بازرسی اشیاء وجود دارد:
  1. جرایم مشهود
  2. مواردیکه ظن قوی به حضور متهم در آن وجود دارد.
  3. مواردیکه ظن قوی به کشف اسباب و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد.
ضابطان نیز باید هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نموده و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.