U

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد
چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت.
به گزارش استیناف– چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت. اما پیش از بیان این امر که پدر در مقابل قتل فرزند خود قصاص نمی شود باید بیان داشت که بیان چنین مطلبی به معنای این نیست که قاتل هیچ مجازاتی ندارد و آزاد می شود.
مطابق قانون قصاص که از اتواع مجازات هاست، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. از طرف دیگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی قصاص را بیان داشته است.
مطابق ماده مذکور، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
دراینصورت بواسطه سقوط مجازات قصاص، قاتل می بایست دیه (مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی به جنایت عمدی که به هر جهت قصاص ندارد تعلق می گیرد) را به ورثه مقتول پرداخت کند.
از طرف دیگر باید بیان داشت هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
اما نکته قابل ذکر این است که تشخیص اینکه عمل مرتکب، سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف نشده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران هست یا نه، با مرجع قضائی رسیدگی کننده به موضوع است.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.