U

دیه شکستگی دندان در نزاع جمعی
مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد.
سلام خدمت اساتید گرانقدر، چند دندان بنده طی یک نزاع جمعی شکست لطفا دیه آنرا بفرمائید که چقدر هست؟
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم در خصوص دیه باید بیان داشت مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد.
همچنین دیه دندان های دوازده گانه جلو یک بیستم دیه کامل بوده و دیه دندان های شانزده گانه عقب یک چهلم دیه کامل می باشد.
از طرف دیگر ترک یا لق کردن دندان نیز حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت. بنابراین با توجه به آسیب وارده دیه مشخص می گردد.
چنانچه ضربه به نحوی باشد که موجب لق کردن یا ترک خوردن دندان شود به نحوی که کارآیی دندان از بین برود و درآوردن آنرا ایجاب نماید به حکم ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۵/۷ مورخ سال ۱۳۷۱ دیه از بین بردن دندان را دارد و درغیراینصورت موجب ارش است.
اما چنانچه دندان لق بوده باشد یا دارای ترک بوده اما منفعت آن باقی بوده باشد، به حکم ماده ۶۲۱همان قانون موجب دیه همان دندان است.
همچنین در صورت کندن دندان شیری مطابق ماده ۶۲۳ قانون مذکور باید یک صدم دیه کامل پرداخت شود. ضمنا شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری ارش خواهد داشت.
این در حالی است که کندن دندان دایمی مطابق ماده ۶۲۴ موجب دیه همان دندان می باشد.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.