U

تکلیف دادگاه در خصوص حکم به نفقه معوقه زوجه
دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وي تعیین تکلیف کند ومقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانونگذار نبوده است.
به گزارش استیناف– دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وي تعیین تکلیف کند ومقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانونگذار نبوده است.
آیا در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، دادگاه باید بررسی کند که نفقه از ابتداي زندگی تاکنون پرداخت شده و کل نفقات معوقه را باید محاسبه کند کو یا فقط نفقه ایام عده باید تعیین شود.؟
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/98/1797 مورخ 1398/12/24 اداره حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه توسط دادگاه، با هدف قلع نزاع میان زوجین و پیشگیري از طرح دعاوي بعدي در این راستا است؛ و به صراحت این ماده دادگاه مکلف است بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه در خصوص حقوق مالی زوجین تعیین تکلیف کند.
لذا در فرض سؤال، تعیین تکلیف در خصوص نفقه معوقه ادعایی زوجه، با توجه به اطلاق ماده یادشده بابت مقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانونگذار نبوده و دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وي تعیین تکلیف کند.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.