U

جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟
تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرایم آنی است.
1 – جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟
2 – آیا قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مجازات محسوب می شود؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ چنین بیان داشته است.
بازگشت به استعلام بدون شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده 1616 مورخ 09/10/1398 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1- تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.
2- حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1/8/1358 که به تبع احراز جرم تغییر کاربري غیر مجاز صادر می شود و جزء لاینفک حکم کیفري است، امري حقوقی است و ماهیت مجازات را ندارد.
لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی شود.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.