U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

در صورت غیبت محکوم مالی پس از مرخصی،می بایست نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود.

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت.