U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
شرایط مخالفت شوهر با شغل زوجه

شرایط مخالفت شوهر با شغل زوجه

داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود. چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌ تواند تحت شرایطی زن خود...

اختیار تعیین مسکن مشترک برای زن

اختیار تعیین مسکن مشترک برای زن

زندگی زناشویی همراه با مجموعه ای از حقوق و تکالیف دو طرفه میان زوجین است. از جمله حقوق مقرر برای زوجه در زندگی زناشویی داشتن حق و قدرت انتخاب تعیین منزل سکونت می باشد.