U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
فعالیت های مشمول معافیت مالیاتی از ابتدای سال 1393/ قسمت اول

فعالیت های مشمول معافیت مالیاتی از ابتدای سال 1393/ قسمت اول

کلیه فعالین حوزه فرهنگ و هنر حائز شرایط می توانند به شرط تکمیل و ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی و رعایت سایر شروط مقرر در قوانین مالیاتی از معافیت های مقرر قانونی بهره مند گردند.

اختیار تعیین مسکن مشترک برای زن

اختیار تعیین مسکن مشترک برای زن

زندگی زناشویی همراه با مجموعه ای از حقوق و تکالیف دو طرفه میان زوجین است. از جمله حقوق مقرر برای زوجه در زندگی زناشویی داشتن حق و قدرت انتخاب تعیین منزل سکونت می باشد.