U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

مجازات پدری که فرزند خود را می کشد

چنانچه پدری فرزند خود اعم از آنکه دختر باشد یا پیر به قتل برساند قصاص نمی شود. این مساله را فارغ از درستی یا نادرستی آن صرفاً به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان موضع قانونگذار در خصوص آن خواهیم پرداخت.